Weaving a Tale of Love

Episode 5

E5    Nov 5, 2023
Where to Watch Episode 5
Cast of Episode 5
  • Guli NazhaKudi Liuli
  • Timmy XuPei Xingjian
  • Zhao ShunranLi Zhi
  • Liu DuanduanQu Chongyu
  • Zeng YixuanAshina Yunyi
  • Zhang TaoWang Junmeng
  • Zhu RuiElder Princess
  • Song HanyuSu Nanjin

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices