Royal Nirvana

Episode 1

Season 1    Episode 1
November 12, 2019    41m
Cast of Episode 1
 • Luo JinXiao Dingquan
 • Li YitongLu Wenxi (Abao)
 • Huang ZhizhongXiao Jian
 • Zhang ZhijianLi Baizhou
 • Miao PuNoble Consort Zhao
 • Jin HanXiao Dingtang
 • Zheng YechengGu Feng'en
 • Wang YuankeGu Siqing
 • Lu YanqiPrincess Consort of Qi
 • Liu YitongLu Wenpu
 • Dong Ziwu萧时垕

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices