The Visit

Directed by Mikhail Kozakov
1989    2h 24m
7.4
Ms. Tsakhanassyan, an American billionaire, visits the town where she was born. She decided to donate a billion dollars to the city, but on one condition: the city must kill Alfred Ill, whom she loved in her youth and who betrayed her.
Where to Watch The Visit
Cast of The Visit
 • Yekaterina VasilyevaClara Tsekhanasyan
 • Valentin GaftAlfred III
 • Svetlana NemolyaevaAlfred III's wife
 • Igor Kashintsev
 • Valentin Nikulin
 • Grigoriy Lyampe
 • Viktor Bortsov
 • Valentin Smirnitskiy
 • Vladimir Druzhnikov
 • Valeriy Nosik
 • Aleksandr Pyatkov
 • Dmitriy Dykhovichnyy
 • Pavel Vinnik
 • Aleksandr Vigdorov
 • Kirill Kozakov
 • Tatyana Gavrilova

Take Plex everywhere

Watch free anytime, anywhere, on almost any device.
See the full list of supported devices